ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Sysdata PSE Kft. a honlapján megjelentetett álláshirdetésekre, ill. a Sysdata PSE Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által, avagy érdekében megbízott harmadik személy által közzétett álláspályázatra jelentkezők (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése során követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett pályázati anyagának beküldésekor az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja

Adatkezelő az Érintett személyes adatait munkaerőigényének kielégítése és toborzási – kiválasztási folyamata működtetése érdekében, a meghirdetett pozícióra történő jelentkezési, illetve pályázati folyamat, valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges kompetenciavizsgálat lefolytatása, az Érintettekkel való kapcsolattartás, illetve a döntéshozatal megkönnyítése, és sikeres pályázat benyújtása esetén az Érintett foglalkoztatására irányuló szerződéskötés elősegítése céljából tartja nyilván, illetve kezeli. Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot arra, hogy az Érintett adatait, amennyiben az általa benyújtott pályázat az adott pozíció vonatkozásában sikertelen – az előbbiekben felsorolt okból és célból – az adatkezelés időtartama alatt olyan nyitott pozíciók vonatkozásában is kezelje, amelyre az Érintett kifejezetten nem jelentkezett. Adatkezelő az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Amennyiben a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet előzetesen tájékoztatja, és kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen felhasználást megtiltsa.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Fentiekre tekintettel, Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének, ismert elnevezéssel: a „GDPR”-nek megfelelően az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatok valóságát a toborzási-kiválasztási folyamat során főszabály szerint nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. Erre tekintettel Adatkezelő kizárja felelősségét minden olyan esetre vonatkozóan, amikor az Érintettel az általa megadott e-mail címen keresztül tart kapcsolatot, azonban bármely ok folytán az Adatkezelő által a megadott e-mail címen közölt információ az Érintetten kívüli, harmadik, illetéktelen személy számára válik hozzáférhetővé.

3. Adatkezelő megnevezése

Név: Sysdata PSE Kft.
Székhely:
1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Adószám: 10881952-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-267759
Bejegyző bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: contact@sysdata-pse.com
Telefon: + 36 1 780 5000

4. A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett által megadott adatok körébe azon személyes adatok tartoznak, melyeket az Érintett, önéletrajza és motivációs levele elküldésével ill. 3. személyek rendszerébe történő feltöltésével megad. Ezen adatok opcionálisan az alábbiak lehetnek:

     • vezetéknév és keresztnév
     • születési dátum
     • e-mail cím
     • telefonszám
     • lakóhely irányítószám, város, utca és házszám bontásban
     • anyanyelv
     • állampolgárság
   • Munkatapasztalattal kapcsolatos adatok:
     • Amennyiben pályakezdő,
     • Munkáltató cég neve,
     • Pozíció megnevezése
     • Munkavégzés területe
     • Munkavégzés iparága
     • Szervezeti egység
     • Munkavégzés helye: ország és város bontásban
     • Munkába állás kezdete és vége
     • Betöltött munkakör szakterülete, bemutatása
     • Betöltött pozíció szintje
   • Tanulmányokkal kapcsolatos adatok:
     • Képző intézmény neve
     • Képzés megnevezése
     • Képző intézmény szakának megnevezése
     • Képzés típusa
     • Képzés leírása
     • Képzés nyelve
     • Képzés helye: ország és város bontásban
     • Végzettség foka
     • Kezdés éve – végzés éve, illetve, hogy a
     • Tanulmányai még folyamatban van.
   • Egyéb tanulmányokkal kapcsolatos adatok:
     • Képzés megnevezése
     • Szervezet megnevezése
     • Képzés nyelve
     • Képzés helye: ország és város bontásban
     • Oklevél kiállításának dátuma
     • Oklevél száma
     • Képzés leírása
   • Nyelvismeretre vonatkozó adatok:
     • Nyelvvizsga nyelve
     • Nyelvvizsga szintje
     • Tényleges nyelvtudás nyelve
     • Tényleges nyelvtudás szintje
   • Szakmai ismeretek
     • szakmai ismeret megnevezése
   • Gépjárművezetői engedélyek
     • engedély típusa
   • Nettó fizetési igény
     • nettó fizetési igény intervallummal meghatározva

Érintett hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben önéletrajza felkeltette a Sysdata PSE Kft. toborzási – és kiválasztási folyamatában érintett illetékes figyelmét, úgy az, az általa megadott elérhetőségeken megkeresheti (e-mail cím, telefonszám).

5. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által megadott, jelen dokumentum 4. pontjában meghatározott személyes adatok kezelése a pályázati anyagok beküldésével kezdődik és annak törléséig tart. Jelen dokumentum 4.pontjában meghatározott adatok kezelésének időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik – az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

A jelentkezésben megadott adatok törlése bármikor kérhető. Ez esetben az adatok törlésének határideje az erre vonatkozó kérelem beérkezését követően 30 nap.

Fenti rendelkezések nem érintik az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Érintettek által megadott adatok nem publikusak, azokhoz kizárólag Adatkezelő toborzási – és kiválasztási folyamatában érintettek (HR osztály munkavállalói, a belső ágazatok vezetői, a management tagjai, team manager-ek) valamint Adatkezelő informatikai rendszerének technikai support-ját végző társaság munkavállalói (ez utóbbiak azonban csak és kizárólag ezen tevékenységük során, a szükséges mértékig) férhetnek hozzá.

A fent körülírt csoportok tagjai az adatokhoz kizárólag a munkaköri feladataik ellátásához kapcsolódóan, az ahhoz szükséges és indokolt mértékben férhetnek hozzá.

Ezen adatokat Adatkezelő, illetve informatikai rendszerének technikai támogatását végző társaság érintett munkavállalói nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az Érintett adatai feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy adatai a fent körülírt csoport tagjai számára elérhetővé váljanak.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Érintetti jogok:

   •       Tájékoztatáshoz való jog (adatkör, Adatkezelő kiléte, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, adatvédelmi megbízott, jogorvoslati jogok)
   •       Személyes adatokhoz való hozzáférés joga
   •       Helyesbítéshez való jog
   •       Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
   •        Adatkezelés korlátozásához való jog
   •       Tiltakozáshoz való jog

E jogok érvényesítését az Adatkezelőnél lehet kezdeményezni elektronikus levelezés útján:

Funkcionális mailbox cím: contact@sysdata-pse.com

7.1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az adatkezelés megkezdését megelőzően is. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

7.2. Hozzáférési jog

Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Érintett jogosult arra, hogy kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

7.4. A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles az Érintett vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni bizonyos esetekben. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan áll fent. A jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a konkrét vitás helyzet is lehet. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

7.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.8. A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az

  • adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha
  • az adatkezelés Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni


7.9. Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – tájékoztatja Érintettet az adatvédelmi incidensről.

7.10.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga)

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet.

7.11. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

7.12. Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.


8. E-mail címek felhasználása

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását a vele történő kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.


9. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.


10. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett esetleges további jelentkezései és Adatkezelővel történő kapcsolattartás során ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.